Plastikakna paigaldusjuhend

image_pdfimage_print

Plastikakna kvaliteedi, kasutusmugavuse ja pikaealisuse tagavad õigesti teostatud akna, veeplekkide ja aknalaua paigaldamine seinaavasse. Tuleb rangelt jälgida ehitusfüüsikalisi seaduspärasusi . Sama hoone akende ja uste välimus peab olema sarnane, neil ei tohi esineda üldmuljet rikkuvaid olulisi konstruktsiooni ja värvierinevusi.

Käesolev juhend on välja töötatud AS PLASTMERK-is toodetud akende ja uste paigaldamiseks. Juhendi koostamisel on jälgitud SCHÜCO INTERNATIONAL KG poolt koostatud juhiseid ja teisi aknapaigaldus tavasid.

1. Üldosa

Paigaldatud ja viimistletud aknal peab olema tagatud:
– tuulekindlus
– vihmakindlus
– minimaalsed soojuskaod
– müra isoleeriv toime
– vastupidavus UV kiirtele
– ruumi õhuniiskuse mittesattumine konstruktsiooni

Joonis 1.
Aknale mõjuvad jõud

Lisaks eelnevale mõjuvad aknale veel :
– raamiprofiili elastsus
– kinnituste koht ja arv
– sise ja välistemperatuuride erinevus
– aknaraami joonpaisumine

2.Kinnitusklambrite paigaldamine

Kõik aknale mõjuvad jõud tuleb turvaliselt tarindisse juhtida

Selleks kasutatakse kinnitusklambreid, mis antakse Teile komplektis aknaga. Klambrite kinnitamine seinakonstruktsiooni toimub vastavalt seina materjalile (kruvi ja tüübel, naeltüübel, lööknael jne.)

Joonis 2. Akna kinnitusankrute vahekaugused

3. Akna toestamine

Akna toestamiseks kasutatakse tugiklotse, mille paigutus ei tohi liigselt mõjuda akna elastsusele. Kasutatakse immutatud puidust või plastikust tugiklotse. Klotse ei tohi eemaldada teiste tööde teostamise ajal. Muude mitmeosaliste aknatüüpide toestamisel lähtutakse suurema aknaosa toestamise reeglitest.

Joonis 3. Akna toestamine

4. Vuugid

Peale akna toestamist, kiilumist ja kinnitamist toimub vuukide tihendamine. Plastmerk kasutab akna tihendamiseks pritsitavat vahtu.

Ühendusvuuk peab vastu võtma ja tasakaalustama ehitisest tulevad liikumised.

Väljast peab olema takistatud vihmavee sattumine vuuki. Selleks kasutatakse vajadusel katteplekke, mastikseid, tihendeid jm.

Seest peab vältima ruumi siseniiskuse sattumist vuuki.

Vuugilaiuse määramisel tuleb arvestada PVC materjalide suurt joonpaisumistegurit, mis on valgetel materjalidel kuni 1,6 mm/m ja värvilistel kuni 2,4 mm meetri kohta.

Järgnevas tabelis on toodud minimaalsed vuugilaiused lähtuvalt avatäite mõõdust.

Akna laius, kõrgus

kuni 1,5 m

1,5 – 2,5 m

2,5 – 3,5 m

3,5 – 4,5 m

Valge PVC

10

15

20

25

Värviline PVC

15

20

25

30

Joonis 4. Seina ja akna vuugi skeem

 

5. Aknalaudade ja veeplekkide paigaldamine

Aknalaua ja veepleki kinnituseks on akna alaosas 30 mm lisaprofiil. Veeplekk kinnitatakse kruvide või tõmbneetidega, mille vahekaugus on ca 300 mm.

Veeplekk peab ulatuma üle müüritise vähemalt 30 mm, ülespööratavad served vastu lengi või müüritist vähemalt 15 mm. Soovitatavalt täidetakse pleki ja müüritise vahe polüuretaanvahuga, mis omab soojustus ja kinnitusfunktsiooni.

Veepleki kalle peaks olema vähemalt 15o . Vihmavee pritsimise aknale välistab üle 30o kalle.

Aknalaud asetatakse akna lengi alla väikese vahega alusprofiili suhtes. Võimalik on paigaldada aknalaud ka vahetult vastu akna lengi silikooniga. Aknalaua alune osa täidetakse polüuretaanvahuga. Eelnevalt tuleb laud loodida ja tostada.

Joonis 5. Veepleki ja aknalaua paigalduse skeem.

Kõigile aknaid ja paigaldust puudutavatele küsimustele saate vastused meie esindustest ja edasimüüjatelt. Vaata ka: Corona CT 70 plastikaknad