Lepingutingimused

image_pdfimage_print

AS Klaasmerk 01.01.2014              Lisa nr.1

TÖÖVÕTULEPINGU ÜLDTINGIMUSED

I ÜLDSÄTTED

1.1 Töövõtja poolt Tellijale esitatavas pakkumises sisalduv töö eelarve ei ole Töövõtjale siduv kui töö ülemõõtmisel Töövõtja poolt selgub vajadus pakkumises olevate mõõtude ja konstruktsiooni muutmiseks ning lisatööde teostamise vajadusest.  Töövõtja kooskõlastab Tellijaga muudatustest tingitud töö kallinemise või odavnemise .

1.2  Kui Tellija ei kooskõlasta töö maksumuse muudatust, on ta kohustatud korvama Töövõtja tehtud kulutused (näiteks mõõtmised objektil, eelnevalt tellitud materjalid) .

1.3 Töö eest tasumine toimub ositi. Tellija tasub ettemaksuna kuni 50 % töö maksumusest 3 pangapäeva jooksul peale lepingu sõlmimist. Teise või teiste osamaksete suurus ning maksetähtaeg lepitakse kokku lepingus ning viimane osamakse kuulub tasumisele 7 pangapäeva jooksul peale töö vastuvõtmist.  Tasumise aluseks on käesolev leping. Vajadusel esitab Töövõtja Tellijale arve töö üleandmisel.

1.4 Paigaldus- ja viimistlusteenust osutatakse ja aknaid väljastatakse tööpäeviti kell 8.00 kuni 16.30, info tel. 6599 250.

1.5 Omandiõigus toodetele jääb Töövõtjale kuni töö eest lõpliku tasumiseni.

1.6 Töö valmimisel koostavad pooled üleandmise-vastuvõtmise akti või saatelehe.

1.7 Kui Tellija peab vastavalt lepingule tootele ise järgi tulema ja ta ei ole seda teinud 7 kalendripäeva jooksul peale toote valmimist, võib Töövõtja toote ära müüa, teatades sellest eelnevalt Tellijale. Toote müügist saadud rahast on Töövõtjal õigus maha arvata müümisega seotud kulud, ülejäänud raha kuulub Tellijale väljamaksmisele. Kui Tellija ei ole toote eest veel täielikult tasunud, arvatakse Tellijale väljamaksmisele kuuluvast summast maha ka tema poolt toote eest tasumata summa.

II VASTUTUS

2.1 Kui Tellija rikub lepingus märgitud töö eest tasumise tähtaegu, kohustub ta maksma Töövõtjale viivist esimese 10 viivitatud päeva eest 0,1 % viivitatud summalt iga tasumisega viivitatud päeva eest ning alates 11.-ndast viivitatud päevast 0,5 % viivitatud summalt iga tasumisega viivitatud päeva eest, kuid mitte rohkem kui 10 % lepingu maksumusest.

2.2 Kui Tellija viivitab lepingus ettenähtud ettemaksu tasumisega, ei võimalda sissepääsu  paigaldus-või viimistlusteenuse osutamise kohta või esineb muu Tellijast tingitud töö tegemise takistus, määravad pooled kokkuleppel töö tegemisele uue tähtaja. 

2.3 Kui Töövõtja rikub töö valmimise tähtaega, kohustub ta maksma Tellijale viivist 0,1 % tähtaegselt lõpetamata töö maksumusest (ilma käibemaksuta) päevas iga viivitatud päeva eest, v.a. käesolevate üldtingimuste p.-s 2.2 nimetatud juhtudel, kuid mitte rohkem kui 10 % lepingu maksumusest.

III PRETENSIOONIDE ESITAMINE

3.1 Töövõtja vastutab töö lepingutingimustele mittevastavuse eest, mis on olemas töö Tellijale üleandmisel. Seejuures eeldatakse, et 6 kuu jooksul töö Tellijale üleandmise päevast ilmnenud lepingutingimustele mittevastavus oli olemas töö üleandmise ajal, kui selline puudus ei ole vastuolus töö või puuduse olemusega.

3.2 Tellija peab töö lepingutingimustele mittevastavusest Töövõtjale teatama 2 kuu jooksul pärast seda, kui ta töö lepingutingimustele mittevastavusest teada sai või teada saama pidi. Kui Tellija ei teata Töövõtjale töö lepingutingimustele mittevastavusest eelpoolnimetatud tähtajal, kaotab ta õiguse töö lepingutingimustele mittevastavusele tugineda. 

3.3 Kui töö ei vasta lepingutingimustele, võib Tellija nõuda Töövõtjalt töö parandamist või uue töö tegemist, kui sellega ei põhjustata Töövõtjale ebamõistlikke kulusid või põhjendamatuid ebamugavusi, arvestades muuhulgas asja väärtust ja lepingutingimustele mittevastavuse olulisust.

3.4 Kui Töövõtja teeb puudustega töö asemel lepingutingimustele vastava töö, võib ta nõuda puudustega töö tagastamist.

3.5 Töövõtja on kohustatud omal kulul lepingutingimustele mittevastava töö parandama või tegema uue töö 1 kuu jooksul peale Tellijalt vastava nõude saamist.

3.6 Tellija on kohustatud maksma Töövõtjale kogu töö ees maksmisele kuuluva tasu, kui Töövõtja viis töö lepingutingimustega vastavusse või tegi uue töö või kui Tellija keeldus õigustamatult vastu võtmast Töövõtja ettepanekut töö lepingutingimustega vastavusse viimiseks või uue töö tegemiseks.

IV LEPINGU ÜLESÜTLEMINE JA LEPINGUST TAGANEMINE

4.1 Töövõtjal on õigus leping  ette teatamata üles öelda, kui Tellija viivitab lepingus ettenähtud ettemaksu tasumisega või esineb muu Tellijast tingitud töö tegemise takistus. Sellisel juhul on Töövõtjal õigus nõuda tehtud tööle vastavat osa tasust ja nende kulutuste hüvitamist, mis tasus ei sisaldu.

Töövõtja: _________________          Töövõtulepingu üldtingimustega tutvunud:__________________________________

                        /allkiri/

4.2 Töövõtjal on õigus leping üles öelda, kui töö tegemine Tellija poolt antud juhiste või korralduste kohaselt oleks teostamatu või halvendaks töö kvaliteeti või muudaks selle mittevastavaks valmistatavatele toodetele ja/või teenustele ettenähtud tehnilistele tingimustele, tootmis- ja ehitusnormidele. Sellisel juhul on Töövõtjal õigus nõuda tehtud tööle vastavat tasu osa ning nende kulude hüvitamist, mis tasus ei sisaldu.

4.3 Tellijal on õigus leping igal ajal üles öelda. Sellisel juhul on Töövõtjal õigus nõuda kokkulepitud tasu, millest on maha arvatud see, mille Töövõtja lepingu ülesütlemise tõttu kokku hoidis või mille ta oma tööjõu teistsuguse kasutamisega omandas või oleks võinud mõistlikult omandada.

4.4 Tellijal on õigus leping üles öelda, kui Töövõtja ületab oluliselt esialgses pakkumises sisalduvat mittesiduvat  eelarvet. Lepingu ülesütlemise õigus on Tellijal 3 tööpäeva jooksul peale Töövõtjalt eelarve olulise ületamise kohta teate saamist.

4.5  Tellijal on õigus lepingust taganeda, kui ta on Töövõtjalt nõudnud töö parandamist või uue töö tegemist ning see ei ole võimalik või ebaõnnestub või kui Töövõtja keeldub põhjendamatult tööd parandamast või uut tööd tegemast või ei tee seda 1 kuu jooksul pärast talle töö lepingutingimustele mittevastavusest teatamisest.

V GARANTII JA KASUTUSJUHEND

5.1 Aknale antav garantiiaeg on vastavalt VÕS –le kaks aastat, kui lepingus ei ole määratud teisiti. Garantiiaeg algab akna ostjale üleandmisest (teostatud tööde vastuvõtmisest ostja poolt). Garantiiajal tootele tehtud parandused ei pikenda tootele esialgselt antud garantiiaega. Akna kvaliteedi hindamisel lähtutakse SCHÜCO International KG poolt väljatöötatud toote valmistusjuhendist ja garantiidokumendist ning klaaspaketitootja poolt  kinnitatud ehitusklaasi ning klaaspakettelementide kvaliteedi hindamise juhistest.

5.2 Aknale antav garantii kehtib:

– PVC materjali keemilise vastupidavuse, värvipüsivuse, valguse- ja ilmastikukindluse kohta,

– aknatihendite ilmastikukindluse kohta,

– sulustussüsteemi (näiteks lingid, hinged, lukud) töökindluse kohta,

– aknanurkade keevisliidete mittepurunemise kohta,

– akna veepidavuse kohta,

– klaaspaketi niiskus-ja tolmukindluse kohta,

– akna sihipärase kasutamise ja hooldamise korral (vastavalt kasutus-ja hooldusjuhendile),

– garantii kehtib ostu tõendava dokumendi olemasolu korral.

5.3 Aknale antav garantii ei kehti :

– aknas kasutatavate materjalide pinnavigastuste (näiteks: kraaped, muljumised) puhul, kui need on tekkinud peale

toote vastuvõtmist ostja (tellija) poolt,

– plastakende kasutus-ja hooldusjuhendi eiramise puhul,

– vandalismi ja muu füüsilise vägivalla puhul,

– klaaspakettide pragunemise ja purunemise puhul,

– akna ja klaaspakettide pinnavigastuste (muude defektide) puhul, mis ei ole visuaalselt märgatavad 2 meetri kauguselt

   tavalise (loomuliku) valgustatuse korral vaadatuna 90 nurga all (otsesuunas vastu klaasi).

5.4 AS KLAASMERK ei vastuta üldehitustööde käigus omavoliliselt akna paigaldusankrute ja paigalduskiilude eemaldamisest tekkivate soojakadude ja akna omaduste mittevastavuse eest.

5.5 Toote kasutus-ja hooldusjuhend on kättesaadav aadressil  HYPERLINK “http://www.klaasmerk.ee” www.klaasmerk.ee ning on käesoleva Töövõtulepingu lisaks nr. 3.

5.6 Kõikidest tootel ilmnenud defektidest tuleb akna valmistajale teatada kirjalikult. Garantii ja kvaliteedi küsimustes

palume pöörduda AS KLAASMERK müügiosakonda või helistada telefonil 6599250.

VI LÕPPSÄTTED

6.1 Leping loetakse sõlmituks allakirjutamise kuupäevast ja kehtib kuni töö Tellijale üleandmiseni.

6.2 Kõik Lepingus ettenähtud teated tuleb teisele poolele edastada kirjalikult taasesitatavas vormis.

6.3 Lepingut võib muuta või ennetähtaegselt lõpetada ainult poolte kirjalikul kokkuleppel, v.a. Lepingus ettenähtud juhud.

6.4 Lepingus reguleerimata küsimustes juhinduvad pooled Eesti Vabariigi seadusandlusest.

6.5 Lepingust tekkivad vaidlused lahendatakse Harju Maakohtus Eesti Vabariigi seadusandluse alusel.

6.6 Leping on koostatud kahes eksemplaris, millest kumbki pool saab ühe.

Töövõtja: _________________          Töövõtulepingu üldtingimustega tutvunud:__________________________________

              /nimi, allkiri, kuupäev /