Sopimusehdot

image_pdfimage_print

AS Klaasmerk 01.01.2014       
      
Liite nro 1

URAKKASOPIMUKSEN YLEISEHDOT

I YLEISET SÄÄDÖKSET

1.1 Urakoitsijan Tilaajalle esittämään tarjoukseen sisältyvä työn budjetti ei ole Urakoitsijalle sitova, jos Urakoitsijan mitatessa työn uudelleen selviää tarve muuttaa tarjouksessa olevia mittoja sekä rakenteita ja tehdä lisätöitä.  Urakoitsija sopii muutoksista aiheutuneesta hinnan kallistumisesta tai halpenemisesta Tilaajan kanssa.
1.2 Jos Tilaaja ei hyväksy hinnan muutosta, hänen on korvattava Urakoitsijalle aiheutuneet kustannukset (esim. mittaukset kohteessa, etukäteen tilatut materiaalit).
1.3 Työ maksetaan erissä. Tilaaja maksaa ennakkomaksuna enintään 50 % kustannuksista 3 pankkipäivän kuluessa sopimuksen solmimisesta. Toisen tai toisten erämaksujen summa sekä eräpäivä määritellään sopimuksessa. Viimeinen erä on maksettava 7 pankkipäivän kuluessa työn vastaanottamisesta.  Maksamisen perustana on kyseinen sopimus. Urakoitsija esittää Tilaajalle tarvittaessa laskun luovuttaessaan työn.
1.4 Asennus- ja viimeistelypalvelua tarjotaan ja ikkunoita luovutetaan arkisin klo 8.00–16.30. Lisätietoja saa numerosta +372 6599 250.
1.5 Tuotteiden omistusoikeus on Urakoitsijalla, kunnes työ on maksettu kokonaan.
1.6 Työn valmistuttua osapuolet laativat luovutus-vastaanottoasiakirjan tai lähetysluettelon.
1.7 Jos Tilaajan on sopimuksen mukaan noudettava tuote itse ja hän ei ole tehnyt sitä 7 päivän kuluessa tuotteen valmistumisesta, Urakoitsija voi myydä tuotteen ilmoittamalla siitä etukäteen Tilaajalle. Urakoitsijalla on oikeus vähentää tuotteen myynnistä saadusta rahasta myymiseen liittyvät kustannukset. Loput maksaa Tilaaja. Jos Tilaaja ei ole vielä maksanut tuotetta kokonaan, Tilaajan maksettavasta summasta vähennetään maksamaton summa.

II VASTUU

2.1 Jos Tilaaja rikkoo sopimuksessa mainittuja määräaikoja, hän on velvollinen maksamaan Urakoitsijalle korkoa ensimmäiseltä 10 viivästyneeltä päivältä 0,1 % viivästyneestä summasta jokaiselta viivästyneeltä päivältä ja 11. viivästyneestä päivästä alkaen 0,5 % viivästyneestä summasta jokaiselta viivästyneeltä päivältä, ei kuitenkaan enemmän kuin 10 % sopimuksen arvosta.
2.2 Jos Tilaaja viivyttää sopimuksessa määrätyn ennakkomaksun maksua, ei mahdollista pääsyä asennus- tai viimeistelypalvelua tarvitsevaan kohteeseen tai ilmenee joku muu Tilaajan aiheuttama työnteon estävä tekijä, osapuolet määrittävät yhdessä työlle uuden määräajan. 
2.3 Jos Urakoitsija rikkoo työn valmistumisen määräaikaa, hän on velvollinen maksamaan Tilaajalle korkoa 0,1 % määräaikaan mennessä valmistumattoman työn hinnasta (ilman arvonlisäveroa) päivässä jokaiselta viivästyneeltä päivältä, lukuun ottamatta näiden yleisten ehtojen kohdassa 2.2 mainituissa tapauksissa, ei kuitenkaan enemmän kuin 10 % sopimuksen arvosta.

III VALITTAMINEN

3.1 Urakoitsija vastaa työn sopimusrikkomuksista, jotka ovat olemassa sillä hetkellä, kun työ luovutetaan Tilaajalle. Oletetaan, että 6 kuukauden kuluessa työn luovutuksesta Tilaajalle ilmenneet sopimusehtojen rikkomukset olivat olemassa työn luovutushetkellä, jos kyseinen puute ei ole ristiriidassa työn tai puutteen olemuksen kanssa.
3.2 Tilaajan on ilmoitettava sopimusehtoja vastaamattomasta työstä Urakoitsijalle 2 kuukauden kuluessa siitä, kun hän sai tietää tai hänen olisi tullut saada tietää ehtoja vastaamattomasta työstä. Jos Tilaaja ei ilmoita Urakoitsijalle sopimusehtoja vastaamattomasta työstä edellä mainittuun määräaikaan mennessä, hän menettää oikeutensa vedota sopimusehtoja vastaamattomaan työhön. 
3.3 Jos työ ei täytä sopimusehtoja, Tilaaja voi vaatia Urakoitsijalta työn korjaamista tai uuden työn tekemistä, jos se ei aiheuta Urakoitsijalle kohtuuttomia kustannuksia tai perustelematonta epämukavuutta, ottaen huomioon mm. asian arvon ja sopimusehtoja vastaamattomuuden merkityksen.
3.4 Jos Urakoitsija tekee puutteellisen työn sijaan sopimusehtoja vastaavan työn, hän voi vaatia puutteellisen työn palauttamista.
3.5 Urakoitsija on velvollinen korvaamaan sopimusehtoja vastaamattoman työn tai tekemään uuden omalla kustannuksellaan 1 kuukauden kuluessa saatuaan Tilaajalta vastaavan vaatimuksen.
3.6 Tilaaja on velvollinen maksamaan Urakoitsijalle koko työstä maksettavan summan, jos Urakoitsija korjasi työn sopimusehtoja vastaavaksi, teki uuden työn tai jos Tilaaja kieltäytyi perusteettomasti ottamasta vastaan Urakoitsijan ehdotuksen muuttaa työ sopimusehtoja vastaavaksi tai tehdä uusi työ.

IV SOPIMUKSEN MITÄTÖINTI JA PURKAMINEN

4.1 Urakoitsijalla on oikeus purkaa sopimus ilmoittamatta, jos Tilaaja viivyttää sopimuksessa määrätyn ennakkomaksun maksamista tai ilmenee muu Tilaajasta johtuva työnteon estävä tekijä. Tällaisessa tapauksessa Urakoitsijalla on oikeus vaatia tehdystä työstä vastaavaa osaa maksusta ja maksuun sisältymättömien kustannusten hyvittämistä.
Urakoitsija: _________________ Tutustunut urakointisopimuksen yleisiin ehtoihin: __________________________________
                        /allekirjoitus/
4.2 Urakoitsijalla on oikeus purkaa sopimus, jos työn tekeminen Tilaajan antamia ohjeita tai määräyksiä vastaavasti olisi mahdotonta toteuttaa, huonontaisi työn laatua tai tekisi siitä valmistettavia tuotteita ja/tai palveluita koskevia teknisiä vaatimuksia sekä valmistus- ja rakennusnormeja vastaamattoman. Tällaisessa tapauksessa Urakoitsijalla on oikeus vaatia tehtyä työtä vastaavaa maksua ja maksuun sisältymättömien kustannusten hyvittämistä.
4.3 Tilaajalla on oikeus purkaa sopimus milloin tahansa. Tällaisessa tapauksessa Urakoitsijalla on oikeus vaatia sovittua maksua, josta on vähennetty se osuus, jonka Urakoitsija säästi sopimuksen purkamisen ansiosta tai jonka hän sai käyttämällä omaa työvoimaansa toisin tai olisi voinut saada kohtuullisesti.
4.4 Tilaajalla on oikeus purkaa sopimus, jos Urakoitsija ylittää merkittävästi alkuperäisen tarjouksen sisältämän sitomattoman budjetin. Tilaajalla on oikeus purkaa sopimus 3 työpäivän kuluessa siitä, kun hän sai Urakoitsijalta tiedon budjetin merkittävästä ylittymisestä.
4.5 Tilaajalla on oikeus peruuttaa sopimus, jos hän on vaatinut Urakoitsijalta työn korjaamista tai uuden työn tekemistä ja se ei ole mahdollista, epäonnistuu tai jos Urakoitsija kieltäytyy perusteettomasti korjaamasta työtä, tekemästä uutta työtä tai ei tee sitä 1 kuukauden kuluessa siitä, kun hänelle on ilmoitettu sopimusehtoja vastaamattomasta työstä.

V TAKUU JA KÄYTTÖOHJE

5.1 Ikkunalle myönnettävä takuuaika on Viron velvoiteoikeuslain mukaan kaksi vuotta, jos sopimuksessa ei ole määrätty toisin. Takuuaika alkaa ikkunan luovuttamisesta ostajalle (tai ostajan vastaanotettua tehdyt työt). Takuuaikana tuotteeseen tehdyt korjaukset eivät pidennä tuotteen alkuperäistä takuuaikaa. Ikkunan laadun arviointi perustuu SCHÜCO International KG:n kehittämiin tuotteen valmistusohjeeseen ja takuuasiakirjoihin sekä eristyslasin valmistajan vahvistamaan rakennuslasin sekä eristyslasielementtien laadun arviointiohjeisiin.
5.2 Ikkunalle myönnettävä takuu koskee
– PVC-materiaalin kemiallista kestävyyttä, värinkestävyyttä, valon- ja säänkestävyyttä
– ikkunatiivisteiden säänkestävyyttä
– helajärjestelmän (esimerkiksi kahvat, saranat, lukot) toimivuutta
– ikkunankulmien hitsausaumojen kestävyyttä
– ikkunan vesitiiviyttä
– eristyslasin kosteuden- ja pölynkestävyyttä
– ikkunan tarkoituksenmukaista (käyttö- ja huolto-ohjeen mukaista) käyttöä ja huoltoa
– takuu on voimassa, jos ostotodistus on olemassa.
5.3 Ikkunalle myönnettävä takuu ei koske
– ikkunassa käytettävien materiaalien pintavahinkoja (esimerkiksi naarmut, ruhjoutuminen), jos ne ovat aiheutuneet
– ostajan (tilaajan) vastaanotettua tuotteen,
– muovi-ikkunoiden käyttö- ja huolto-ohjeen noudattamatta jättämistä,
– ilkivaltaa ja muuta fyysistä väkivaltaa,
– eristyslasien halkeamista ja hajoamista,
– ikkunan ja eristyslasien pintavahinkoja (muut viat), joita ei näe 2 metrin päästä
normaalissa (luonnon-) valossa 90 asteen kulmasta katsottuna (kohtisuoraan lasiin nähden).
5.4 AS KLAASMERK ei vastaa rakennustöiden aikana ikkunan asennusankkureiden ja -kiilojen omatoimisesta poistamisesta aiheutuvista lämpöhäviöistä ja ikkunan ominaisuuksien eroavuuksista.
5.5 Tuotteen käyttö- ja huolto-ohje löytyy osoitteesta HYPERLINK “http://www.klaasmerk.ee” www.klaasmerk.ee . Se on myös tämän Urakkasopimuksen liite nro 3.
5.6 Kaikista tuotteessa ilmenneistä vioista on ilmoitettava kirjallisesti ikkunan valmistajalle. Takuuta ja laatua koskevissa kysymyksissä pyydämme ottamaan yhteyttä AS KLAASMERKIN myyntiosastoon tai soittamaan numeroon +372 6599250.

VI LOPPUSÄÄNNÖKSET

6.1 Sopimus katsotaan solmituksi allekirjoittamispäivästä, ja se on voimassa siihen asti, kun työ on luovutettu Tilaajalle.
6.2 Kaikki Sopimukseen liittyvät ilmoitukset on välitettävä toiselle osapuolelle kirjallisesti uudelleen esittämisen mahdollistavassa muodossa.
6.3 Sopimusta voi muuttaa tai sen voi lopettaa ennen määräaikaa ainoastaan osapuolten kirjallisesta sopimuksesta, lukuun ottamatta Sopimuksessa määritetyissä tapauksissa.
6.4 Sopimuksessa säätämättömissä kysymyksissä noudatetaan Viron lakeja.
6.5 Sopimuksesta aiheutuvat riidat ratkaistaan Harjun käräjäoikeudessa Viron lakeja vastaavasti.
6.6 Sopimus on laadittu kahtena kappaleena, yksi kummallekin osapuolelle.

Urakoitsija: _________________ Tutustunut urakointisopimuksen yleisiin ehtoihin: __________________________________

              / nimi, allekirjoitus, päivämäärä /